• Om Winsløw

 • Om Winsløw

  INTERNATIONALT SAMARBEJDE

  Winsløw Advokatfirma er medlem af Marcalliance, en alliance af uafhængige...

   
 • Om Winsløw

  RÅDGIVNING SIDEN 2005

  Vores metode er enkel. Den bygger på faglig indsigt og klar rådgivning. I 2005...

   
 • Forretningsbetingelser

  GRUNDLAGET FOR ENHVER SAG

  Vores forretningsbetingelser gør det sikkert for både dig og os af føre sagen.

   
 • Kvalitetssikring

  KVALITETSSIKRING

  Hos Winsløw har vi udviklet en række procedurer, der standardiserer og...

   
 • Om Winsløw

  NOGET OM PERSON DATA

  Når du tilmelder dig et arrangement hos Winsløw, behandler vi dine personoplysninger...

   
 • Om Winsløw

  INTERNATIONALT SAMARBEJDE

  Winsløw Advokatfirma er medlem af Marcalliance, en alliance af uafhængige advokatfirmaer, som alle har samme kerneværdier og har de samme høje standarder for service og kvalitet.

  Som alliancepartner i Marcalliance har Winsløw Advokatfirma adgang til en række internationalt orienterede advokatfirmaer. Når vi beder om hjælp fra kolleger i udlandet, kan vi sikre fokus på effektiviteten og kvaliteten af arbejdet.

  Skulle du have brug for juridisk bistand i et land, hvor Marcalliance ikke har et alliancemedlem, kan vi bede de øvrige medlemmer af Marcalliance om hjælp med at finde det bedste advokatfirma til dine krav.

 • Om Winsløw

  RÅDGIVNING SIDEN 2005

  Vores metode er enkel. Den bygger på faglig indsigt og klar rådgivning.

  I 2005 underviste Iben Winsløw og Finn Träff i køb og salg af fast ejendom på Københavns Universitet. Sammen besluttede de sig for at forene deres ekspertise i et nyt advokatfirma, der skulle have fokus på alle dele af ejendomsmarkedet. Målet var at skabe et specialistkontor baseret på moderne ledelsesprincipper, og dermed var grunden lagt til Winsløw Advokatfirma.

  I de forløbne år har Iben og Finn fået selskab af nye ansigter i partnerkredsen – Dines, Claudia, Trine, Andreas og Anne og rundt omkring i kontorerne har dygtige medarbejdere indtaget deres pladser som vigtige spillere i det fælles team. Udgangspunktet – selve hensigten med at drive advokatvirksomhed – er stadig den samme. 

 • Forretningsbetingelser

  FOR ERHVERVS KLIENTER

  Almindelige forretningsbetingelser Erhverv – gældende fra 1. januar 2018

  Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en klient beder Winsløw Advokatfirma om at bistå med løsningen af, og hvor klienten ikke er forbruger, medmindre andet skriftligt bliver aftalt.

  Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

  Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

  Oplysninger om advokatfirmaet

  Firmaet navn og adresse er Winsløw Advokatfirma, Gammel Strand 34, 1202 København K, CVR 28 19 26 81.

  Firmaet er et interessentskab, hvor deltagerne af advokater.

  Opdragsbeskrivelse

  Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender skriftligt til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret.

  I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

  I ikke omfattende sager, løbende klientforhold, sager hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven og ved løsning af presserende opgaver, kan vi dog undlade at foretage opdragsbeskrivelse.

  Klienten kan til enhver tid forlange at modtage en opdragsbeskrivelse, ligesom klienten kan forlange at modtage en revideret opdragsbeskrivelse ved væsentlige ændringer i opgavens omfang.

  Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

  Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vores skøn nødvendiggør dette.

  Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

  Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

  Interessekonflikter

  Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

  Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

  Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

  Vi er som advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I den forbindelse er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og opbevare disse.

  Persondata
  Vi indhenter persondata som led i udførelsen af vores arbejde. Vi gemmer således navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, mv. på klienter, modparter og andre kontaktpersoner, som vi skal i kontakt med i vores sager. Vi indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, men alene almindelige personoplysninger. Vi indhenter og benytter dog CPR-numre i forbindelse med hvidvask, indberetning til offentlige registrere og til sikring af entydig identifikation af personer. Vi opbevarer disse oplysninger i vores sagssystem, hvorfra de bliver slettet, når de ikke længere er relevante eller kan blive relevante, dvs. når ethvert krav vedrørende sager, hvori oplysningerne indgår utvivlsomt er forældet.

  Vi opbevarer som udgangspunkt ikke følsomme persondata i henhold til persondataforordningen, men i det omfang det måtte ske, bliver disse oplysninger slettet særskilt, når der konkret ikke længere er behov for at opbevare dem. Til brug for dette fører vi en særskilt fortegnelse over personfølsomme data og deres placering i vores systemer. Såfremt vi måtte komme i besiddelse af følsomme persondata, der ikke er relevant for arbejde, vil dette blive slettet uden meddelelse til hverken afsenderen eller den, som materialet vedrører.

  Alle har ret til at få udleveret persondata, som vi er i besiddelse af om dem med de undtagelser, der gælder i h.t. Persondataforordningen. Vi er dog samtidig forpligtet til at opretholde fortrolighed for vores klienter, hvilket indebærer, at ingen kan få udleveret oplysninger, hvorved vi risikerer at be- eller afkræfte, at vi yder rådgivning om konkrete forhold. Hver enkelt henvendelse bliver dog behandlet individuelt, og vi forbeholder os adgang til at sortere i materiale. I forhold til vores klienter forbeholder vi os ret til at udlevere oplysninger om persondata til tredjemand i situationer, hvor vi vurderer, at vi er forpligtet til det.

  Personer, som f.eks. leverandører, skønsmænd eller andre, som vi tilfældigt er kommer i kontakt med, herunder personer, hvis kontaktoplysninger fremgår af dokumenter, som vi har modtaget, men som ikke er relevante for vores sagsbehandling, og som derfor ikke gemmes i et struktureret format, vurderer vi ikke har ret til at få udleveret persondata i henhold til Persondataforordningen.

  Beløb indsat på klientbankkonto

  Lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienten har i banken via klientbankkontoen, som gælder for de penge, klienten selv sætter i banken.

  Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan klienten miste de penge ud over 100.000 EURO, som klienten har stående i banken. Det betyder, at klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 EURO. Hvis klienten både har penge på egne konti og på klientbankkontoen i samme bank, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 EURO via garantiordningen. Vi hæfter ikke for et eventuelt tab, som klienten får i den forbindelse, uanset om pengene måtte være indskudt på klientkonto hos os.

  Vi har Nykredit Bank som hovedbankforbindelse, og betroede midler vedrørende klientens sag vil - medmindre andet aftales – blive indsat på klientbankkontoen i Nykredit Bank.

  Salær

  Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

  Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

  Sager der afregnes efter medgået tid, afregnes på følgende måde:

  Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter.

  Administrativt personale foretager automatisk tidsregistrering af visse rutineprægede funktioner, oprettelse af dokumenter og breve samt manuel registrering af længere telefonsamtaler, større kopieringsopgaver o. lign.

  Studentermedhjælpere foretager registrering af dokumentationsopgaver og andre enkeltopgaver.

  Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

  Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

  I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

  I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

  Betaling

  Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hvert måned, medmindre andet er aftalt.

  Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

  Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vores honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

  Udlæg

  Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

  Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

  Klientens forsikringsdækning

  Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg helt eller delvis.

  Såfremt klienter opnår forsikringsdækning, gælder de nævnte afregningsprincipper uændret og forud for eventuelle bestemmelser i dækningstilsagnet. Såfremt det er et krav for at opnå forsikringsdækning, at sagen afregnes efter andre principper, der medfører et mindre salær, påhviler det klienten at frasige sig denne dækning.

  Fortrolighed

  Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

  Insiderhandel

  Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

  Anvendelse af vores rådgivning

  Vores rådgivning er målrettet og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

  Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

  Opbevaring af sagsakter

  Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

  Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

  Beskikkelse m.v.

  Alle advokater i Winsløw Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet, og medlemmer af Advokatsamfundet.

  Ansvar og forsikringsdækning

  Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed i et anerkendt selskab (Codan Forsikring A/S) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

  Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

  Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatfirma og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

  Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

  Erstatningskrav mod Winsløw Advokatfirma forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

  FOR PRIVATE KLIENTER

  Almindelige forretningsbetingelser Forbruger – gældende fra 1. januar 2018 

  Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Winsløw løser for almindelige forbrugere.

  Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

  Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

  Oplysninger om advokatfirmaet

  Firmaet navn og adresse er Winsløw Advokatfirma, Gammel Strand 34, 1202 København K, CVR 28 19 26 81.

  Firmaet er et interessentskab, hvor deltagerne af advokater.

  Opdragsbeskrivelse

  Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender skriftligt til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret og de forventede udgifter til udlæg, herunder f.eks. retsafgifter.

  I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

  Hvis der sker væsentlige ændringer i opgavens omfang, udarbejder vi en revideret opdragsbeskrivelse.

  Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

  Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vores skøn nødvendiggør dette.

  Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

  Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

  Interessekonflikter

  Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

  Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

  Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

  Vi er som advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I den forbindelse er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og opbevare disse.

  Persondata
  Vi indhenter persondata som led i udførelsen af vores arbejde. Vi gemmer således navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, mv. på klienter, modparter og andre kontaktpersoner, som vi skal i kontakt med i vores sager. Vi indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, men alene almindelige personoplysninger. Vi indhenter og benytter dog CPR-numre i forbindelse med hvidvask, indberetning til offentlige registrere og til sik-ring af entydig identifikation af personer. Vi opbevarer disse oplysninger i vores sagssystem, hvorfra de bliver slettet, når de ikke længere er relevante eller kan blive relevante, dvs. når ethvert krav vedrørende sager, hvori oplysningerne indgår utvivlsomt er forældet.

  Vi opbevarer som udgangspunkt ikke følsomme persondata i henhold til persondataforordningen, men i det omfang det måtte ske, bliver disse oplysninger slettet særskilt, når der konkret ikke længere er behov for at opbevare dem. Til brug for dette fører vi en særskilt fortegnelse over personfølsomme data og deres placering i vores systemer. Såfremt vi måtte komme i besiddelse af følsomme persondata, der ikke er relevant for arbejde, vil dette blive slettet uden meddelelse til hverken afsenderen eller den, som materialet vedrører.

  Alle har ret til at få udleveret persondata, som vi er i besiddelse af om dem med de undtagelser, der gælder i h.t. Persondataforordningen. Vi er dog samtidig forpligtet til at opretholde fortrolighed for vores klienter, hvilket indebærer, at ingen kan få udleveret oplys-ninger, hvorved vi risikerer at be- eller afkræfte, at vi yder rådgivning om konkrete forhold. Hver enkelt henvendelse bliver dog behandlet individuelt, og vi forbeholder os adgang til at sortere i materiale. I forhold til vores klienter forbeholder vi os ret til at udlevere oplysninger om persondata til tredjemand i situationer, hvor vi vurderer, at vi er forpligtet til det.

  Personer, som f.eks. leverandører, skønsmænd eller andre, som vi tilfældigt er kommer i kontakt med, herunder personer, hvis kontaktoplysninger fremgår af dokumenter, som vi har modtaget, men som ikke er relevante for vores sagsbehandling, og som derfor ikke gemmes i et struktureret format, vurderer vi ikke har ret til at få udleveret persondata i henhold til Persondataforordningen.

  Beløb indsat på klientbankkonto

  Lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienten har i banken via klientbankkontoen, som gælder for de penge, klienten selv sætter i banken.

  Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan klienten miste de penge ud over 100.000 EURO, som klienten har stående i banken. Det betyder, at klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 EURO. Hvis klienten både har penge på egne konti og på klientbankkontoen i samme bank, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 EURO via garantiordningen. Vi hæfter ikke for et eventuelt tab, som klienten får i den forbindelse, uanset om pengene måtte være indskudt på klientkonto hos os.

  Vi har Nykredit Bank som hovedbankforbindelse, og betroede midler vedrørende klientens sag vil - medmindre andet aftales – blive indsat på klientbankkontoen i Nykredit Bank.

  Salær

  Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

  Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

  Sager der afregnes efter tid, afregnes på følgende måde:

  Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter.

  Administrativt personale foretager automatisk tidsregistrering af visse rutineprægede funktioner, oprettelse af dokumenter og breve samt manuel registrering af længere telefonsamtaler, større kopieringsopgaver o. lign.

  Studentermedhjælpere foretager registrering af dokumentationsopgaver og andre enkeltopgaver.

  Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

  Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

  I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

  I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

  Betaling

  Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hvert måned, medmindre andet er aftalt.

  Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

  Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vores honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

  Udlæg

  Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

  Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

  Klientens forsikringsdækning
  Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg.

  Fortrolighed

  Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

  Insiderhandel

  Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

  Anvendelse af vores rådgivning

  Vores rådgivning er målrettet og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

  Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

  Opbevaring af sagsakter

  Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

  Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

  Beskikkelse m.v.

  Alle advokater i Winsløw Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet, og medlemmer af Advokatsamfundet.

  Ansvar og forsikringsdækning

  Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed i et anerkendt selskab (Codan Forsikring A/S) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

  Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

  Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatfirma og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

  Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 • Kvalitetssikring

  KVALITETSSIKRING

  Hos Winsløw har vi udviklet en række procedurer, der standardiserer og kvalitetssikrer vores sager.

  En lang række procedurer er knyttet til lovgivning, der vedrører advokater. Her står der bl.a., at advokatfirmaer skal holde klientmidler adskilt fra firmaets egne midler, kontrollere for interessekonflikter ved nye sager og klienter, forhindre hvidvaskning af penge mv.

  Loven gælder for alle advokatfirmaer. Procedurer, som hjælper med at overholde reglerne, bliver i vid udstrækning varetaget af branchens it-systemer.

  Hos Winsløw bruger vi Unik Advosys, og vi sørger løbende for at opdatere vores system. Vores kvalitetssikringssystem er integreret i Unik Advosys og omfatter:

  • Registrering af sager, klienter og modparter, herunder kontrol med interessekonflikter og hvidvaskning af penge.
  • Registrering af al korrespondance, herunder e-mail. Indgående korrespondance på papir skannes og opbevares elektronisk, e-mails tilknyttes sagerne og udgående korrespondance dannes på sagerne.
  • En logbog registrerer alt tidsforbrug for jurister og sagsbehandlere.
  • Alle sager får en påmindelseskode, der betyder, at den altid vil blive taget frem igen. Sager kan med andre ord ikke henligge på ubestemt tid.
  • Alle ind- og udbetalinger, der vedrører klienter, bliver registreret på sagerne. Hver dag bliver klientkonti stemt af i henhold til lovgivningen.
  • Alt data bliver dagligt gemt og opdateret på en ekstern server.
  • Kun navngivne brugere har adgang til data. Alle brugere skal med jævne mellemrum opdatere deres password.
  • Data og materiel bliver beskyttet af standardprogrammer, der tjekker for virus, spyware, etc.
  • Almindelige brugere må ikke installere programmer.
  • I særlige situationer kan vi vælge at øge databeskyttelsen, så kun særlig betroede medarbejdere får adgang til oplysningerne.
  • De fysiske lokaler er forsynet med adgangskontrol og alarm.
  • Vi makulerer alt fortroligt papiraffald.
  • Elektroniske arkiver opbevarer vi foreløbig i ubegrænset tid. Fysiske arkiver makulerer vi efter 5 år.
  • Før vi rådgiver en klient til at foretage væsentlige, omkostningsfulde eller risikable skridt i en given sag, vil vi altid vende sagen med en anden advokat i huset for at få en ”second opinion”.
  • Enkelte typer sager som fx ejendomshandler og inkasso er lagt i flow, så de altid behandles efter en fast fremgangsmåde.
  • Når vi opretter en sag, udarbejder vi en individuel aftalebekræftelse, der beskriver opgavens omfang og forventede pris. I den udstrækning opgaven bliver løst indenfor den eksisterende rammeaftale, vil prisen svare til denne.
  • Sker der væsentlige ændringer i en sag, opdaterer vi den individuelle aftalebekræftelse.
  • Når sagen er klar til afregning, vil den blive evalueret. I den forbindelse kontrollerer vi, at afregningen følger de indgåede aftaler, og at den ikke strider mod andre regler.
  • Hos Winsløw har vi udviklet forskellige rutiner, der sikrer, at vi altid overholder vores interne kvalitetssikringsprogram.
 • Om Winsløw

  NOGET OM PERSON DATA

  Når du tilmelder dig et arrangement hos Winsløw, behandler vi dine personoplysninger i form af navn, adresse, virksomhed, titel og e-mailadresse. Oplysningerne bruges i forbindelse med afviklingen af arrangementet (bekræftelse af tilmelding mv.).
   
  Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere.
   
  Du kan altid henvende dig til Winsløw og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.
   
  Der står mere om persondata i vores almindelige betingelser.