• Fast ejendom er vores hjemmebane

  Hos Winsløw har vi bistået klienter inden for alle områder om fast ejendom

 • Kompetencer

  EJENDOMSTRANSAKTIONER

  Hos Winsløw har vi stor erfaring med at bistå virksomheder, ejendomsinvestorer og pensionsselskaber med transaktioner inden for fast ejendom. Vi  kender  forhandlingssituationen og ved, hvordan man effektivt navigerer gennem selskabsret, skatteregler, miljø- og planlov til klientens fordel. Derudover aktiverer vi gerne vores professionelle netværk, bestående af banker, erhvervsmæglere, realkreditinstitutter, entreprenører samt branche- og interesseorganisationer, når vi ved, det kan gøre en forskel.

  Vi håndterer alle transaktioner fra indgåelse af hensigtserklæringer, fortrolighedsaftaler, forhandling og udarbejdelse af købsaftale, gennemførelse af due diligence til selve gennemførelsen af transaktionen, herunder digital tinglysning.

  Vores ambition er at håndtere enhver ejendomstransaktion, så processen bliver strømlinet og veltilrettelagt. Vi har en proaktiv tilgang til transaktionsprocessen.

  Claudia S. Mathiasen, Iben Winsløw og Andreas Antoniades er ansvarlige for vores  ejendomstransaktioner.

   

  Kompetencer

  ENTREPRISERET OG BYGHERRERÅDGIVNING

  Hos Winsløw har vi i mange år rådgivet både entreprenører, tekniske rådgivere og bygherrer (private og offentlige) om entrepriseret. Vi hjælper løbende med udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter, konfliktløsning og deltager i  voldgiftssager.

  Målet er altid at få tilgodeset vores klients interesser i entreprisekontrakten. Opstår der konflikter undervejs, går vi efter en pragmatisk løsning, der fungerer hurtigt og til vores klients fordel.

  Derudover hjælper vi også tekniske rådgivere, oftest ingeniører og arkitekter, med rettigheder og forpligtelser. Til opgaverne hører bl.a. udarbejdelse og forhandling af rådgiverkontrakter.

  Her er eksempler af vores primære arbejdsområder: 

  • Entreprisekontrakter
  • Rådgiverkontrakter
  • Mangler ved fast ejendom
  • Ekstraarbejder og forsinkelse
  • Syn og skøn
  • Garantier
  • Sagkyndige beslutninger
  • Voldgifts- og retssager

   

  Trine Bøgelund-Kjær og Anne Støtt Hansen er ansvarlige for vores sager indenfor entrepriseret.

   

  Kompetencer

  UDBUDSRET

  Ifølge dansk lov skal offentlige ordregivere konkurrenceudsætte køb af tjenesteydelser og varer samt bygge- og anlægsopgaver. Uanset om der er tale om udbud efter Tilbudsloven eller udbud efter udbudsdirektiverne, så kan det være overordentlig vanskeligt at navigere sikkert gennem det komplicerede regelsæt. For det første bliver reglerne ofte ændret, og for det andet er de baseret på kendelser, der løbende kommer fra Klagenævnet for Udbud og fra EU-Domstolen.

  Vi har gjort det til vores ekspertise at hjælpe ordregivende myndigheder med at overholde udbudsreglerne, når de køber tjenesteydelser og varer samt bygge- og anlægsopgaver.

  Vi hjælper blandt andet med:

  • Udbudsmateriale efter teknisk briefing fra klienten
  • Kvalitetssikring af klientens eget udbudsmateriale
  • Strategisk sparring ved valg af tildelings- og underkriterier
  • De konditionsmæssige forhold i forbindelse med ansøgninger til prækvalifikation eller tilbud
  • Evaluering af ansøgninger om prækvalifikation
  • Evaluering af tilbud
  • Deltagelse i tilbudspræsentationer
  • Indstilling af en vinder til klienter
  • Afklaring af efterfølgende spørgsmål
  • Klagesager ved Klagenævnet for Udbud

  Samtidig hjælper vi tilbudsgiverne med at forstå udbudsreglerne, så afgivne tilbud ikke underkendes som ukonditionsmæssige. Et tilbud kan f.eks. blive underkendt, hvis det af den ene eller anden grund ikke opfylder de formelle betingelser for ansøgning.

  Er du tilbudsgiver, kan vi bl.a. hjælpe med:

  • Kvalitetssikring af ansøgninger om prækvalifikation eller tilbud
  • Vurdering af ordregivers tilbud i forhold til udbudsreglerne
  • Vurdering af mulighed for aktindsigt
  • Strategi såfremt en tilbudsgiver fejlagtigt ikke er blevet prækvalificeret eller kåret som vinder
  • Gennemførelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud

  For klienter og andre med interesse for udbudsreglerne afholder vi årligt flere kurser og foredrag om udbudsreglerne.

  Trine Bøgelund-Kjær og Anne Støtt Hansen er ansvarlige for vores sager indenfor udbudsret.

   

  Kompetencer

  ERHVERVS- OG BOLIGLEJERET

  Lejekontrakten er vigtig for en ejendoms markedsværdi og udgør som regel en væsentlig post på driften.

  Der er øget fokus på ejendommenes drift, herunder lejekontrakter og lejeniveauer og  efter opkøb af ejendomme er der ofte behov for oprydning og opretning for at sikre og forbedre ejendommens værdi.

  Hos Winsløw har vi i altid bistået klienter med at navigere sikkert i lejerettens mange regler.

  Det handler blandt andet om:

  • Markedslejeniveauet, herunder analyse og sammenligning af lejeniveauer
  • Indgåelse af ny lejekontrakt
  • Udarbejdelse af lejekontrakt
  • Samarbejde om udarbejdelse af paradigma lejekontrakt
  • Afståelse
  • Fremleje
  • Ændring og genforhandling af lejekontrakt
  • Fraflytningsforretninger og øvrige ophørsforhold
  • Løsning af tvister ved huslejenævnet, boligretten og ankeinstanser


  Iben Mai WinsløwFinn Träff, Andreas Antoniades og Claudia S. Mathiasen er eksperterne i lejeret.

   

   

   
 • Kompetencer

  ANDELSBOLIGFORENINGER OG EJERFORENINGER

  Man støder på mange juridiske problemstillinger i arbejdet med andelsboliger. Grundlæggende har en andelsbolig samme status som en ejerlejlighed, et enfamiliehus eller lignende fast ejendom. Forskellen er, at ejerskabet er organiseret i en selskabsform. Derfor er der elementer af både fast ejendom og selskabsret i den lovgivning, som vedrører andelsboliger. En del andelsboligforeninger har også en stærk kulturel identitet, som vi naturligvis skal tage hensyn til.

  Hos Winsløw rådgiver vi om både stiftelse og drift af andelsboligforeninger. Vi fører mange retssager for andelsboligforeninger, og hjælper bl.a. ved revision af foreningens vedtægter.

  Fordi finansiering fylder meget i en andelsbolig-
  forening, har vi gjort det til vores speciale at rådgive om foreningers finansieringsforhold. Samtidig har vi bred erfaring med at rekonstruere foreninger, der er nødlidende.

  Når man bor i en ejerforening er der mange opgaver, der kun kan løses i fællesskabet. Typisk vil det være byggeopgaver, der vedrører fællesejendommen, men det kan også vedrøre nabosager, hvor ejerne internt er uenige om f.eks. driften, udnyttelse af arealer mv. Hos Winsløw har vi ført mange retssager for ejerforeninger og med revision af vedtægter mv.

  Vi har også særlig erfaring med at få etableret tagboliger i ejerlejlighedsejendommen. Derfor kender vi til alle udfordringer på området, både ved indgåelse af aftaler og i forhold til tinglysning af de nye kvadratmeter.

  Finn Träff og Søren Nørkær Hansen er vores eksperter indenfor området. Du er altid vel-
  kommen til at rekvirere en reference fra en lignende sag hos os.

   

  Kompetencer

  RETAIL

  For retailere er omdrejningspunktet kundeoplevelsen. I Winsløw Advokatfirma har vi det samme udgangspunkt i forhold til vores klienter. Vi har i en lang årrække arbejdet med retail klienter, som i størrelse og kompleksitet tæller både små, danske butikker og store internationale kæder. Derigennem har vi opbygget en sektorspecifik erfaring med og kommerciel forståelse for alle væsentlige faser i en retail virksomhed og de udfordringer, der er særlige for retailere, specielt i et marked præget af store forandringer i kundernes forbrugs- og købsmønstre.

  Vi holder os løbende opdateret om branchen ved at være aktive som deltagere og talere i danske og internationale retail netværk, herunder i Copenhagen Commerce & Culture, ICSC, NCSC, IBA’s European Fashion and Luxury Law Conference og MAPIC.

  Vores erfaring med retail klienter omfatter bl.a.:

  • Rådgivning om etablering af virksomhed
  • Forhandling af lejekontrakter med særligt fokus på vilkår af relevans for retailere, herunder branchespecifikke vilkår for lejefastsættelse og -regulering
  • Rådgivning i forbindelse med indretning af butikker
  • Compliance i forhold til relevante registreringer og nødvendige tilladelser
  • Udarbejdelse af generelle betingelser for kundeforhold
  • Rådgivning vedrørende digitale salgskanaler i kombination med salg fra fysiske butikker
  • Bistand vedrørende leverandørkontrakter

   

  Claudia S. Mathiasen og Andreas Antoniades er ansvarlig for vores sager for retail klienter

   

  Kompetencer

  REGULERING AF FAST EJENDOM

  Hos Winsløw kan vi hjælpe med alle forhold, der definerer en fast ejendom, herunder anvendelse, skel, hegn, servitutter, planlægning og andre forhold.

  Sager indenfor regulering af fast ejendom er ofte vendt mod offentlige myndigheder, men vi fører også sager ved offentlige nævn.

  Sagerne bygger ofte på komplekse problemstillinger, og deres udfald kan have store økonomiske konsekvenser for de involverede parter.

  Finn Träff, Anne Støtt Hansen, Andreas Antoniades og Iben Winsløw er vores eksperter indenfor regulering af fast ejendom.

   

  Kompetencer

  ALMENE BOLIGER

  Hos Winsløw arbejder vi tæt sammen med almene boligforeninger, der planlægger at opføre nye boliger eller renovere eksisterende ejendomme. Vi hjælper med fortolkning af reglerne på området og behandling af formalia. Dels står vi for udvikling af udbudsmateriale i forbindelse med bygge- og renoveringsopgaver.

  Som eksempel har vi udviklet udbudsmateriale til renovering af 500 almene boliger, et udbud, der også indeholdt byggesagsadministration og genhusning.

  Vi tilbyder blandt andet at:

  • Udvikle strategier ved planlægning af nybyggeri eller renovering
  • Udarbejde udbudsmateriale efter teknisk briefing fra klienten
  • Kvalitetssikre klientens eget udbudsmateriale
  • Rådgive om valg af udbudsform og tildelingskriterier 
  • Evaluere ansøgninger om prækvalifikation og tilbud, herunder undersøge om ansøgninger/tilbud overholder konditionerne
  • Udfærdige supplerende spørgsmål til ansøgere/tilbudsgivere


  Finn Träff, Anne Støtt Hansen og Trine Bøgelund-Kjær er vores eksperter indenfor disse forhold.

   
 • Kompetencer

  TINGLYSNING

  Hos Winsløw har vi et stærkt tinglysningsteam, hvor vi går sammen på tværs af faggrænser, og dermed får løst stærkt komplicerede tinglysningssager.

  Vi behandler alle typer af tinglysningssager fra tinglysning af almindelige skøder og ægtepagter til store ejendomstransaktioner, arealoverførselsskøder, relaksationer, foreningsvedtægter og opsplitninger af pant mv.

  Vores tinglysningsopgaver kommer fra alle aktører i branchen fra private over projektudviklere og landinspektører til andre advokatfirmaer.

  Vi deltager ligeledes aktivt i flere netværk inden for tinglysningsområdet, og har et godt samarbejde med Tinglysningsretten omkring tinglysningsekspeditionerne.

  Iben Winsløw og Finn Träff er vores eksperter indenfor området.

   

   

   

  Kompetencer

  SELSKABSRET, KOMMANDIT- OG PARTNERSELSKABER

  Hos Winsløw hjælper vi en lang række virksomheder med at løse opgaver inden for selskabsret og virksomhedstransaktioner.

  Opgaverne handler bl.a. om:

  • Etablering af virksomhed
  • Valg og tilpasning af selskabsform
  • Selskabers kapital- og finansieringsforhold
  • Ejerstruktur, kapitalændringer, ledelsesforhold, kapitalejerlån, udbytte, egne kapitalandele, ledelsesforhold og øvrige selskabsretlige forhold
  • Køb og salg af virksomheder
  • Fusioner/spaltninger, tilførsel af aktiver, likvidation og øvrige omstruktureringer eller omdannelse af virksomhed
  • Ejeraftaler
  • Investeringsaftaler
  • Joint Venture aftaler

  Mange års arbejde med selskabsret har sikret os et solidt afsæt for rådgivning af vores klienter. Vores viden og erfaring bygger på konkrete sager, og vi står klar med kompetent sparring uanset om virksomheden hører til i Danmark eller i udlandet. Det gælder naturligvis også, såfremt en udenlandsk klient vil etablere virksomhed eller gennemføre aftaler i Danmark.

  Vi kender ikke blot reglerne, men forstår også ”spillet”. Mange klienter beder os derfor om at håndtere både strategi og proces fra start til slut. Det sikrer sammenhæng, overblik og de bedste forudsætninger for et succesfuldt sagsforløb.

  Claudia S. Mathiasen og Dines Benned Jensen er vores eksperter indenfor selskabsret. I forhold til K/S’er har Iben Winsløw og Dines Benned Jensen særlig erfaring.

   

  Kompetencer

  KONTRAKTER

  Hos Winsløw har vi stor erfaring med såvel udformning som håndtering af kommercielle kontrakter i Danmark og internationalt.

  Vi kan bl.a. hjælpe med udarbejdelse og/eller håndtering af:

  • Standardvilkår for køb og salg af varer og tjenesteydelser
  • Licensaftaler
  • Aftaler i forbindelse med produktudvikling
  • Agent- og forhandleraftaler
  • Samhandelsaftaler
  • Etablering af nationale og internationale Joint Ventures og konsortier


  Endelig kan vi også tilbyde hjælp i forbindelse med uenigheder i kontraktforholdet, hvad enten det drejer sig om forebyggelse eller akut konfliktløsning. Vi tilbyder strategisk sparring og finder gangbare veje til eventuel genforhandling.

  Det er Claudia S. Mathiasen og Dines Benned Jensen, som er vores eksperter indenfor kontraktsforhold.

   

  Kompetencer

  KONFLIKTLØSNING

  Winsløw repræsenterer danske og udenlandske klienter for alle danske retsinstanser. Det gælder byretter, landsretter, Højesteret, Klagenævnet for Udbud, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt i andre voldgiftssager. Derfor kender vi hvert et hjørne i de processuelle regler, og vi ved, hvordan man præsenterer hver enkelt sag optimalt inden for de formelle rammer.

  Vores mål er altid at identificere og analysere risikoen for konflikter, først og fremmest for at forebygge, men også for at sikre vores klient de bedst mulige vilkår, hvis det alligevel skulle ende med en tvist.

  Vi hjælper med at sikre beviser, f.eks. ved udenretlige syn og skøn. Vi vurderer den 

  processuelle og økonomiske risiko ved en konflikt og anbefaler strategier i forhold til et kommende forløb. Vi hjælper med retsmægling og forhandler for vores klient, når forlig er en mulighed. Opstår der behov for mediation eller en anden form for struktureret forligsforhandling, så står vi også klar med specialistrådgivning inden for disse felter.

  Vi hjælper med at inddrive de krav og tilgodehavender, som er resultatet af en eventuel dom.

  Claudia S. Mathiasen og Trine Bøgelund-Kjær er vores eksperter indenfor konfliktløsning.