Forretningsbetingelser

For private klienter

Forretningsbetingelser Forbruger – gældende fra 1. januar 2024

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Winsløw løser for forbrugere.

Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk. Vi er omfattet af Advokatsamfundets disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

Som følge heraf har Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Oplysninger om advokatfirmaet

Firmaet navn og adresse er:

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gammel Strand 34
1202 København K

CVR-nr. 41933844
www.winlaw.dk

Vi kan kontaktes på:
Telefonnummer: 33 32 10 33
Email: winlaw@winlaw.dk

Firmaet er et partnerselskab, hvor ejerne er advokater.

Opdragsbeskrivelse

Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender med e-mail t til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret og de forventede udgifter til udlæg, herunder f.eks. retsafgifter.

I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

Hvis der sker væsentlige ændringer i opgavens omfang, udarbejder vi en revideret opdragsbeskrivelse.

Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted eller økonomiske forhold efter vores skøn nødvendiggør dette.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger og Hvidvaskloven

Vi er som advokater omfattet af Hvidvaskloven. Hvis sagens genstand er omfattet af Hvidvaskloven, er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og klientens medarbejdere og opbevare disse i 5 år fra klientforholdets ophør sammen med anden dokumentation, dokumenter og registreringer som fastlagt i Hvidvaskloven.

Såfremt vi som advokater får mistanke om såkaldt hvidvask af penge eller om finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om aktiviteterne og videregive identitetsoplysninger til NSK. Vi må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Persondata fra klienten

Personoplysninger i forbindelse med etablering og opdatering af klientforhold

Vi er dataansvarlig og behandler klientens personoplysninger, herunder om medarbejdere i forbindelse med etablering og opdatering af klientforholdet. Vi behandler endvidere klientens oplysninger og oplysninger om modparter i overensstemmelse med de advokatetiske regler, f.eks. for at tjekke om der er interessekonflikter, og det kan også være nødvendigt at behandle klientens oplysninger indenfor Hvidvasklovens bestemmer.

Formålet med behandlingen er etablering og opdatering af klientforholdet, herunder udpege relevante kontaktpersoner hos klienten som led i sagsstyring, kontraktstyring og fakturering. Endvidere er formålet med behandlingen at tilvejebringe den fornødne dokumentation for, at de advokatetiske regler og reglerne for gennemførelse af kontrol efter Hvidvaskloven er overholdt.

Retsgrundlaget er vores legitime interesser, herunder etablering af klientforhold, sagsstyring, kontraktstyring og korrekt fakturering, jf. Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, samt vores retlige forpligtelser i henhold Hvidvaskloven og Retsplejeloven, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. CPR-nr., herunder knyttet til klienten, vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig dokumentation, og når det er påkrævet i henhold til lov, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2., nr. 1.

Personoplysninger i forbindelse med vores advokatbistand

Vi behandler personoplysningerne i anledning af de konkrete sager, som vi modtager henvendelse om.

Formålet med vores behandling sker som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter, herunder om erhvervs- og selskabsretlige forhold, ansættelsesretlig rådgivning, handel med fast ejendom, finansiering, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt rets- og voldgiftssager m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af vores retlige forpligtelser og legitime interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f samt opfyldelse af aftalebekræftelsen/kontrakten, der er indgået mellem os og klienten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

CPR-nr. vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig dokumentation, og når det er påkrævet i henhold til lov, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2., nr. 1, samt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Følsomme personoplysninger behandles kun, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2. litra f, eller hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvor den registrerede ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give samtykke. Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede eller for at forfølge et retskrav, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og stk. 5, jf. § 7, stk. 1.

Databehandleraftaler

Vi benytter eksterne leverandører, herunder til hosting af data og IT-support, der ved udøvelsen af hvervet kan få overladt personoplysninger i forbindelse med de eksterne leverandørers bistand til os. Vi indgår databehandleraftaler med sådanne eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Overførsel til tredjelande

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer, uden for EU/EØS/sikre tredjelande er omfattet af fornødne garantier herunder: Der er indhentet et udtrykkeligt samtykke, overførslen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en aftalebekræftelse/kontrakt mellem os og klienten eller overførslen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Behandlingssikkerhed

Vi er forpligtede til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. Vi prioriterer klientfortrolighed og informations-sikkerhed højt samt at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker om håndtering af personoplysninger.

Opbevaring og videregivelse

Personoplysningerne opbevares under hele klientforholdet og i en efterfølgende periode på 10 år, medmindre der er omstændigheder, som gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne i kortere eller længere tid.  For så vidt angår opbevaring af personoplysninger i henhold til Hvidvaskloven, henvises til afsnittet ”Identitetsoplysninger og Hvidvaskloven”.

Personoplysningerne videregives ikke til tredieparter, medmindre vi er retligt forpligtet til at videregive dem, f.eks. til parterne i sagen, eventuelt til domstolene eller andre offentlige myndigheder

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har klienten og klientens medarbejdere m.fl. en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog være begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som klienten ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til indsigt – Klienten har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om klienten, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om klienten, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

Ret til berigtigelse – Klienten har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til sletning – Klienten kan have ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler om klienten. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til begrænsning af behandling – Klienten kan have ret til at få begrænset behandlingen af personoplysningerne, så oplysningerne blot opbevares af os. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til at transmittere personoplysninger (“dataportabilitet”) – Klienten har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger, som Klienten har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse mod Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling – Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af klientens oplysninger.

Klage over behandling af personoplysninger

Hvis klienten ønsker at klage over Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling af klientens personoplysninger, skal klage sendes med e-mail til dbj@winlaw.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Klienten har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: + 45 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan klienten klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Beløb indsat på klientbankkonto

Renter opkræves og afregnes i overensstemmelse med reglerne i Advokatsamfundets Klientkontovedtægt. I det omfang en særskilt oprettet klientbankkonto debiteres eller krediteres renter eller gebyrer belastes/tilfalder dette beløb klienten. I det omfang samleklientkontoen debiteres eller krediteres renter er vi berettiget til at debitere eller kreditere klienten renter (såvel negative som positive) med samme rentesats, som banken anvender. Rentebeløb på under 100 kr. opkræves eller afregnes ikke.

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

Sager der afregnes efter tid, afregnes på følgende måde:

Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter. Selvstændig sagsbehandling af andre i virksomheden end advokater og advokatfuldmægtige registreres på tilsvarende vis.

Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

Klientens forsikringsdækning

Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg.

I det omfang en sag er dækket af retshjælpsforsikring, vil denne kun dække indenfor forsikringens dækningssum. Klienten hæfter for betaling af selvrisiko og eventuelle omkostninger, der ikke kan dækkes indenfor forsikringens dækningssum.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet til klienten og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret, uden hensyntagen til eventuelle bestemmelser om lovvalg, ved den kompetente danske domstol.

Beskikkelse m.v.

Alle advokater i Winsløw Advokatpartnerselskab er beskikket af Civilstyrelsen og del af Advokatsamfundet.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som følger af denne bestemmelse. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, i et anerkendt selskab (HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK, Langebrogade 3F, 1411 København K, CVR.nr.: 41 26 86 38) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er kan ikke overstige summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko og endvidere er ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatpartnerselskab og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

For erhvervsklienter

Forretningsbetingelser Erhverv – gældende fra 1. januar 2024

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en klient beder Winsløw Advokatpartnerselskab om at bistå med løsningen af, og hvor klienten ikke er forbruger, medmindre andet skriftligt bliver aftalt.

Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk. Vi er omfattet af Advokatsamfundets disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

Som følge heraf har Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Oplysninger om advokatfirmaet

Firmaet navn og adresse er:

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gammel Strand 34
1202 København K

CVR-nr. 41933844
www.winlaw.dk

Vi kan kontaktes på:
Telefonnummer: 33 32 10 33
Email: winlaw@winlaw.dk

Firmaet er et partnerselskab, hvor ejerne er advokater.

Opdragsbeskrivelse

Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender med e-mail til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret.

I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

I ikke omfattende sager, løbende klientforhold, sager hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven og ved løsning af presserende opgaver, kan vi dog undlade at foretage opdragsbeskrivelse.

Klienten kan til enhver tid forlange at modtage en opdragsbeskrivelse, ligesom klienten kan forlange at modtage en revideret opdragsbeskrivelse ved væsentlige ændringer i opgavens omfang.

Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted eller økonomiske forhold efter vores skøn nødvendiggør dette.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger og Hvidvaskloven

Vi er som advokater omfattet af Hvidvaskloven. Hvis sagens genstand er omfattet af Hvidvaskloven, er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og klientens medarbejdere og opbevare disse i 5 år fra klientforholdets ophør sammen med anden dokumentation, dokumenter og registreringer som fastlagt i Hvidvaskloven.

Såfremt vi som advokater får mistanke om såkaldt hvidvask af penge eller om finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om aktiviteterne og videregive identitetsoplysninger til NSK. Vi må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Persondata fra klienten

Personoplysninger i forbindelse med etablering og opdatering af klientforhold.

Vi er dataansvarlig og behandler klientens personoplysninger, herunder om medarbejdere i forbindelse med etablering og opdatering af klientforholdet. Vi behandler endvidere klientens oplysninger og oplysninger om modparter i overensstemmelse med de advokatetiske regler, f.eks. for at tjekke om der er interessekonflikter, og det kan også være nødvendigt at behandle klientens oplysninger indenfor Hvidvasklovens bestemmer.

Formålet med behandlingen er etablering og opdatering af klientforholdet, herunder udpege relevante kontaktpersoner hos klienten som led i sagsstyring, kontraktstyring og fakturering. Endvidere er formålet med behandlingen at tilvejebringe den fornødne dokumentation for, at de advokatetiske regler og reglerne for gennemførelse af kontrol efter Hvidvaskloven er overholdt.

Retsgrundlaget er vores legitime interesser, herunder etablering af klientforhold, sagsstyring, kontraktstyring og korrekt fakturering, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, samt vores retlige forpligtelser i henhold Hvidvaskloven og Retsplejeloven, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. CPR-nr., herunder knyttet til klienten, vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig dokumentation, og når det er påkrævet i henhold til lov, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2., nr. 1.

Personoplysninger i forbindelse med vores advokatbistand

Vi behandler personoplysningerne i anledning af de konkrete sager, som vi modtager henvendelse om.

Formålet med vores behandling sker som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter, herunder om erhvervs- og selskabsretlige forhold, ansættelsesretlig rådgivning, handel med fast ejendom, finansiering, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt rets- og voldgiftssager m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af vores retlige forpligtelser og legitime interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f samt opfyldelse af aftalebekræftelsen/kontrakten, der er indgået mellem os og klienten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

CPR-nr. vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig dokumentation, og når det er påkrævet i henhold til lov, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2., nr. 1, samt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Følsomme personoplysninger behandles kun, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra f, eller hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvor den registrerede ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give samtykke. Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede eller for at forfølge et retskrav, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og stk. 5, jf. § 7, stk. 1.

Databehandleraftaler

Vi benytter eksterne leverandører, herunder til hosting af data og IT-support, der ved udøvelsen af hvervet kan få overladt personoplysninger i forbindelse med de eksterne leverandørers bistand til os. Vi indgår databehandleraftaler med sådanne eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Overførsel til tredjelande

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer, uden for EU/EØS/sikre tredjelande er omfattet af fornødne garantier herunder: Der er indhentet et udtrykkeligt samtykke, overførslen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en aftalebekræftelse/kontrakt mellem os og klienten eller overførslen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Behandlingssikkerhed

Vi er forpligtede til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. Vi prioriterer klientfortrolighed og informationssikkerhed højt samt at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker om håndtering af personoplysninger.

Opbevaring og videregivelse

Personoplysningerne opbevares under hele klientforholdet og i en efterfølgende periode på 10 år, medmindre der er omstændigheder, som gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne i kortere eller længere tid.  For så vidt angår opbevaring af personoplysninger i henhold til Hvidvaskloven, henvises til afsnittet ”Identitetsoplysninger og Hvidvaskloven”.

Personoplysningerne videregives ikke til tredieparter, medmindre vi er retligt forpligtet til at videregive dem, f.eks. til parterne i sagen, eventuelt til domstolene eller andre offentlige myndigheder

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har klienten og klientens medarbejdere m.fl. en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog være begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som klienten ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til indsigt – Klienten har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om klienten, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om klienten, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

Ret til berigtigelse – Klienten har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til sletning – Klienten kan have ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler om klienten. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til begrænsning af behandling – Klienten kan have ret til at få begrænset behandlingen af personoplysningerne, så oplysningerne blot opbevares af os. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til at transmittere personoplysninger (“dataportabilitet”) – Klienten har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger, som Klienten har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse mod Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling – Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af klientens oplysninger.

Klage over behandling af personoplysninger

Hvis klienten ønsker at klage over Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling af klientens personoplysninger, skal klage sendes med e-mail til dbj@winlaw.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Klienten har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: + 45 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan klienten klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Beløb indsat på klientbankkonto

Renter opkræves og afregnes i overensstemmelse med reglerne i Advokatsamfundets Klientkontovedtægt. I det omfang en særskilt oprettet klientbankkonto debiteres eller krediteres renter eller gebyrer belastes/tilfalder dette beløb klienten. I det omfang samleklientkontoen debiteres eller krediteres renter er vi berettiget til at debitere eller kreditere klienten renter (såvel negative som positive) med samme rentesats, som banken anvender. Rentebeløb på under 100 kr. opkræves eller afregnes ikke.

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

Sager der afregnes efter medgået tid, afregnes på følgende måde:

Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter. Selvstændig sagsbehandling af andre i virksomheden end advokater og advokatfuldmægtige registreres på tilsvarende vis.

Sagsbehandlere foretager tidsregistrering af visse rutineprægede funktioner, oprettelse af dokumenter og breve samt længere telefonsamtaler, større kopieringsopgaver o. lign., jf. artikel 56 stk. 2 i de Advokatetiske regler.

Studentermedhjælpere foretager tidsregistrering af dokumentationsopgaver og andre enkeltopgaver, jf. artikel 56 stk. 2 i de Advokatetiske regler.

Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

Klientens forsikringsdækning

Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg helt eller delvis.

Såfremt klienter opnår forsikringsdækning, gælder de nævnte afregningsprincipper uændret og forud for eventuelle bestemmelser i dækningstilsagnet. Såfremt det er et krav for at opnå forsikringsdækning, at sagen afregnes efter andre principper, der medfører et mindre salær, påhviler det klienten at frasige sig denne dækning.

I det omfang en sag er dækket af retshjælpsforsikring, vil denne kun dække indenfor forsikringens dækningssum. Klienten hæfter for betaling af selvrisiko og eventuelle omkostninger, der ikke kan dækkes indenfor forsikringens dækningssum.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning 

Vores rådgivning er målrettet til klienten og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret, uden hensyntagen til eventuelle bestemmelser om lovvalg, ved den kompetente danske domstol.

Beskikkelse m.v.

Alle advokater i Winsløw Advokatpartner-selskab er beskikket af Civilstyrelsen og del af Advokatsamfundet.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som følger af denne bestemmelse. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, i et anerkendt selskab (HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK, Langebrogade 3F, 1411 København K CVR.nr.: 41 26 86 38) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat.

Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand kan ikke overstige summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko og endvidere er ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatpartnerselskab og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Erstatningskrav mod Winsløw Advokatpartnerselskab forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES