Forretningsbetingelser

For private klienter

Forretningsbetingelser Forbruger – gældende fra 1. januar 2023

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Winsløw løser for almindelige forbrugere.

Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126.

Som følge heraf har Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Oplysninger om advokatfirmaet

Firmaet navn og adresse er:

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gammel Strand 34
1202 København K
CVR-nr. 41933844

www.winlaw.dk

Vi kan kontaktes på:
Telefonnummer: 33 32 10 33
Email: winlaw@winlaw.dk

Firmaet er et partnerselskab, hvor ejerne er advokater.

Opdragsbeskrivelse

Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender skriftligt til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret og de forventede udgifter til udlæg, herunder f.eks. retsafgifter.

I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

Hvis der sker væsentlige ændringer i opgavens omfang, udarbejder vi en revideret opdragsbeskrivelse.

Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vores skøn nødvendiggør dette.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Vi er som advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I den forbindelse er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og opbevare disse.

Persondata

Vi indhenter persondata som led i udførelsen af vores arbejde. Vi gemmer således navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, mv. på klienter, modparter og andre kontaktpersoner, som vi skal i kontakt med i vores sager. Vi indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, men alene almindelige personoplysninger. Vi indhenter og benytter dog CPR-numre i forbindelse med hvidvask, indberetning til offentlige registre og til sikring af entydig identifikation af personer. Vi opbevarer disse oplysninger i vores sagssystem, hvorfra de bliver slettet, når de ikke længere er relevante eller kan blive relevante, dvs. når ethvert krav vedrørende sager, hvori oplysningerne indgår utvivlsomt er forældet.

Vi opbevarer som udgangspunkt ikke følsomme persondata i henhold til persondataforordningen, men i det omfang det måtte ske, bliver disse oplysninger slettet særskilt, når der konkret ikke længere er behov for at opbevare dem. Til brug for dette fører vi en særskilt fortegnelse over personfølsomme data og deres placering i vores systemer. Såfremt vi måtte komme i besiddelse af følsomme persondata, der ikke er relevant for arbejde, vil dette blive slettet uden meddelelse til hverken afsenderen eller den, som materialet vedrører.

Alle har ret til at få udleveret persondata, som vi er i besiddelse af om dem med de undtagelser, der gælder i h.t. Persondataforordningen. Vi er dog samtidig forpligtet til at opretholde fortrolighed for vores klienter, hvilket indebærer, at ingen kan få udleveret oplysninger, hvorved vi risikerer at be- eller afkræfte, at vi yder rådgivning om konkrete forhold. Hver enkelt henvendelse bliver dog behandlet individuelt, og vi forbeholder os adgang til at sortere i materiale. I forhold til vores klienter forbeholder vi os ret til at udlevere oplysninger om persondata til tredjemand i situationer, hvor vi vurderer, at vi er forpligtet til det.

Personer, som f.eks. leverandører, skønsmænd eller andre, som vi tilfældigt er kommer i kontakt med, herunder personer, hvis kontaktoplysninger fremgår af dokumenter, som vi har modtaget, men som ikke er relevante for vores sagsbehandling, og som derfor ikke gemmes i et struktureret format, vurderer vi ikke har ret til at få udleveret persondata i henhold til Persondataforordningen.

Beløb indsat på klientbankkonto

Renter opkræves og afregnes i overensstemmelse med reglerne i Advokatsamfundets Klientkontovedtægt. I det omfang en særskilt oprettet klientbankkonto debiteres eller krediteres renter eller gebyrer belastes/tilfalder dette beløb klienten. I det omfang samleklientkontoen debiteres eller krediteres renter er vi berettiget til at debitere eller kreditere klienten renter (såvel negative som positive) med samme rentesats, som banken anvender. Rentebeløb på under 100 kr. opkræves eller afregnes ikke.

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

Sager der afregnes efter tid, afregnes på følgende måde:

Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter. Selvstændig sagsbehandling af andre i virksomheden end advokater og advokatfuldmægtige registreres på tilsvarende vis.

Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vores honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

Klientens forsikringsdækning

Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg.

I det omfang en sag er dækket af retshjælpsforsikring, vil denne kun dække indenfor forsikringens dækningssum. Klienten hæfter for betaling af selvrisiko og eventuelle omkostninger, der ikke kan dækkes indenfor forsikringens dækningssum.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Beskikkelse m.v.

Alle advokater i Winsløw Advokatpartnerselskab er beskikket af Civilstyrelsen og del af Advokatsamfundet.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, i et anerkendt selskab (Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatpartnerselskab og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

For erhvervsklienter

Forretningsbetingelser Erhverv – gældende fra 1. januar 2023

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en klient beder Winsløw Advokatpartnerselskab om at bistå med løsningen af, og hvor klienten ikke er forbruger, medmindre andet skriftligt bliver aftalt.

Ved forbruger forstås en person, som søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor dennes erhverv.

Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk. Vi er omfattet af Advokatsamfundets disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126.

Som følge heraf har Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Oplysninger om advokatfirmaet

Firmaet navn og adresse er:

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gammel Strand 34
1202 København K
CVR-nr. 41933844

www.winlaw.dk

Vi kan kontaktes på:
Telefonnummer: 33 32 10 33
Email: winlaw@winlaw.dk

Firmaet er et partnerselskab, hvor ejerne er advokater.

Opdragsbeskrivelse

Når vi modtager en opgave, udarbejder vi en beskrivelse af opgaven, som vi fremsender skriftligt til klienten med oplysning om, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet og om muligt et overslag over salæret.

I det omfang, der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil klienten blive orienteret om retningslinjerne for beregning af salær.

I ikke omfattende sager, løbende klientforhold, sager hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven og ved løsning af presserende opgaver, kan vi dog undlade at foretage opdragsbeskrivelse.

Klienten kan til enhver tid forlange at modtage en opdragsbeskrivelse, ligesom klienten kan forlange at modtage en revideret opdragsbeskrivelse ved væsentlige ændringer i opgavens omfang.

Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

Vi kan forlange, at klienten foretager en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vores skøn nødvendiggør dette.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokat, og vi kan også kan vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Når en opgave er afsluttet, er vi ikke forpligtet til af egen drift efterfølgende at rette henvendelse til klienten med orientering om forhold, som ændrer på den retsstilling, der var forudsat ved opgavens afslutning. Dette kan f.eks. være lovændringer, praksisændringer eller ny domspraksis. Dette gælder, uanset om klientforholdet i øvrigt består.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår situationer, hvor der foreligger interessekonflikt, ved at vi repræsenterer klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Vi er som advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I den forbindelse er vi forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienten og opbevare disse.

Persondata

Vi indhenter persondata som led i udførelsen af vores arbejde. Vi gemmer således navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, mv. på klienter, modparter og andre kontaktpersoner, som vi skal i kontakt med i vores sager. Vi indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, men alene almindelige personoplysninger. Vi indhenter og benytter dog CPR-numre i forbindelse med hvidvask, indberetning til offentlige registrere og til sikring af entydig identifikation af personer. Vi opbevarer disse oplysninger i vores sagssystem, hvorfra de bliver slettet, når de ikke længere er relevante eller kan blive relevante, dvs. når ethvert krav vedrørende sager, hvori oplysningerne indgår utvivlsomt er forældet.

Vi opbevarer som udgangspunkt ikke følsomme persondata i henhold til persondataforordningen, men i det omfang det måtte ske, bliver disse oplysninger slettet særskilt, når der konkret ikke længere er behov for at opbevare dem. Til brug for dette fører vi en særskilt fortegnelse over personfølsomme data og deres placering i vores systemer. Såfremt vi måtte komme i besiddelse af følsomme persondata, der ikke er relevant for arbejde, vil dette blive slettet uden meddelelse til hverken afsenderen eller den, som materialet vedrører.

Alle har ret til at få udleveret persondata, som vi er i besiddelse af om dem med de undtagelser, der gælder i h.t. Persondataforordningen. Vi er dog samtidig forpligtet til at opretholde fortrolighed for vores klienter, hvilket indebærer, at ingen kan få udleveret oplysninger, hvorved vi risikerer at be- eller afkræfte, at vi yder rådgivning om konkrete forhold. Hver enkelt henvendelse bliver dog behandlet individuelt, og vi forbeholder os adgang til at sortere i materiale. I forhold til vores klienter forbeholder vi os ret til at udlevere oplysninger om persondata til tredjemand i situationer, hvor vi vurderer, at vi er forpligtet til det.

Personer, som f.eks. leverandører, skønsmænd eller andre, som vi tilfældigt er kommer i kontakt med, herunder personer, hvis kontaktoplysninger fremgår af dokumenter, som vi har modtaget, men som ikke er relevante for vores sagsbehandling, og som derfor ikke gemmes i et struktureret format, vurderer vi ikke har ret til at få udleveret persondata i henhold til Persondataforordningen.

Beløb indsat på klientbankkonto

Renter opkræves og afregnes i overensstemmelse med reglerne i Advokatsamfundets Klientkontovedtægt. I det omfang en særskilt oprettet klientbankkonto debiteres eller krediteres renter eller gebyrer belastes/tilfalder dette beløb klienten. I det omfang samleklientkontoen debiteres eller krediteres renter er vi berettiget til at debitere eller kreditere klienten renter (såvel negative som positive) med samme rentesats, som banken anvender. Rentebeløb på under 100 kr. opkræves eller afregnes ikke.

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for vores arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for Advokatnævnet.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

Sager der afregnes efter medgået tid, afregnes på følgende måde:

Advokater og advokatfuldmægtige registrerer al anvendt tid på sager. Registreringen sker i advokatfirmaets time/sagssystem, og registreringen sker med enheder på 10 minutter. Mindstedebiteringen er således 10 minutter. Selvstændig sagsbehandling af andre i virksomheden end advokater og advokatfuldmægtige registeres på tilsvarende vis.

Administrativt personale foretager automatisk tidsregistrering af visse rutineprægede funktioner, oprettelse af dokumenter og breve samt manuel registrering af længere telefonsamtaler, større kopieringsopgaver o. lign., jf. artikel 56 stk. 2 i de Advokatetiske regler.

Studentermedhjælpere foretager registrering af dokumentationsopgaver og andre enkeltopgaver, jf. artikel 56 stk. 2 i de Advokatetiske regler.

Der beregnes et tillæg for aften- og weekendmøder efter konkret aftale.

Klienten kan til enhver tid få oplyst det registrerede tidsforbrug på en sag.

I forbindelse med afregning af en sag foretager den ansvarlige advokat/advokatfuldmægtig en kritisk gennemgang af den debiterede tid med henblik på at rette eventuelle fejl og vurdere salærets generelle rimelighed.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vores honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med Renteloven.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan f.eks. være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

Klientens forsikringsdækning

Vi beder klienten om at oplyse, hvorvidt klienten har tegnet forsikring, som vil kunne dække advokatsalær og udlæg helt eller delvis.

Såfremt klienter opnår forsikringsdækning, gælder de nævnte afregningsprincipper uændret og forud for eventuelle bestemmelser i dækningstilsagnet. Såfremt det er et krav for at opnå forsikringsdækning, at sagen afregnes efter andre principper, der medfører et mindre salær, påhviler det klienten at frasige sig denne dækning.

I det omfang en sag er dækket af retshjælpsforsikring, vil denne kun dække indenfor forsikringens dækningssum. Klienten hæfter for betaling af selvrisiko og eventuelle omkostninger, der ikke kan dækkes indenfor forsikringens dækningssum.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Beskikkelse m.v.

Alle advokater i Winsløw Advokatpartner-selskab er beskikket af Civilstyrelsen og del af Advokatsamfundet.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret for al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, i et anerkendt selskab (Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V) og har via samme selskab stillet garanti i henhold til de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 25 mio. kr.

Klienten kan alene rejse krav mod Winsløw Advokatpartnerselskab og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Erstatningskrav mod Winsløw Advokatpartnerselskab forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES